Halifax Kendo Club

Sensei Visit 2011: Videos April 17, 2011

Keiko 6

Keiko 7

Keiko 8

Keiko 9