Halifax Kendo Club

Sensei Visit 2011: Videos April 14, 2011

First Instruction from Hao Sensei

First keiko with the senseis (and sempais).

Keiko after instruction from Hao Sensei

Second Instruction from Hao Sensei

Keiko after instruction from Hao Sensei

Third Instruction from Hao Sensei

Keiko after instruction from Hao Sensei

Fourth Instruction from Hao Sensei

Keiko after instruction from Hao Sensei